Projekt ASOS 2017

 

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE Zaprasza do udziału w projekcie Chorzowski Uniwersytet Seniora dla kandydatów spełniających następujące warunki:

 • W wieku 60+
 • Zamieszkujące na terenie miast: Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Świętochłowice, Bytom, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie
 • Osoby, które wypełnią deklarację przystąpienia do projektu oraz zaakceptują regulamin projektu.

Projekt jest realizowany od 01.04.2017 do 31.12.2017

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, mile widziane  będą osoby niepełnosprawne.

Rekrutacja kandydatów od 01 kwietnia 2017

Biuro Projektu ul. Powstańców 70/3 41-500 Chorzów e-mail: chspserce@gmail.com  tel: 32 307 53 29  w godz. od 7 00 do 18 00.

W ramach projektu uczestnicy biorą udział w:

 • Kurs języka angielskiego: 80 godz dla każdego uczestnika
 • Zajęcia ze zdrowego trybu życia: 16 godz. dla każdego uczestnika
 • Zajęcia z obsługi urządzeń IT: 40 godzin zajęć dla każdego uczestnika
 • Warsztaty z rękodzieła i plastyczne: 40 godzin zajęć dla każdego uczestnika
 • Warsztaty taneczne: 40 godzin zajęć dla dla każdego uczestnika
 • Zajęcia z nordic walking: 40 godzin zajęć na każdego uczestnika

Nie będzie brana pod uwagę płeć,sytuacja materialna i przekonania rekligijne.

Projekt „Chorzowski Uniwersytet Seniora” współfinansowany ze środków MRPiPS w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Chorzowski Uniwersytet Seniora”

Projekt „Chorzowski Uniwersytet Seniora” współfinansowany ze środków MRPiPS w ramach Rządowego Programu  na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 -Edycja 2017

Biuro Projektu:

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE” 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3, tel./fax 32 307 53 29     mail: chspserce@gmail.com www: chspserce.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Chorzowski Uniwersytet Seniora”

 Priorytet I. Edukacja Osób Starszych

Działanie 1.  Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin/prawo,gospodarka,zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna,sport,turystyka,nowe technologie/,programy edukacyjne o starzeniu osobach starszych i aktywnym starzeniu.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:

Projektodawca    – Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE” Uczestnik/Uczestniczka – osoba biorąca udział w projekcie,

 1. Regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz warunki udziału uczestników projektu „Chorzowski Uniwersytet Seniora ” realizowanego przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE” z siedzibą przy ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów zwanego dalej Beneficjentem na podstawie oferty nr 13737.
 2. Projekt obejmuje swym zasięgiem Chorzów, Katowice, Rudę Śląską, Świętochłowice, Bytom, Siemianowice Śląskie i Piekary Śląskie.
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014 – 2020.
 4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie projektodawcy.
 5. Uczestnictwem w projekcie objętych zostanie 200 beneficjentów w tym 20 osób niepełnosprawnych  w wieku 60+ zamieszkałych w miastach wyszczególnionych w pkt. 3. Będą to osoby nieaktywne zawodowo.
 6. Projekt realizowany jest od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.
 7. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia, zwiększenie aktywności społecznej oraz zagospodarowanie i rozwój ich potencjału. Popularyzacja zdrowego stylu życia , zwiększenie różnorodności i atrakcyjności oferty zajęć rekreacyjnych oraz , podniesienie kompetencji językowych.
 8. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:
 9. Kurs języka angielskiego: 80 godz dla każdej grupy
 10. Zajęcia ze zdrowego trybu życia: 16 godz. zajęć dla każdej grupy
 • Zajęcia z obsługi urządzeń IT: 20 godzin zajęć dla grupy.
 • Warsztaty z rękodzieła i plastyczne: 40 godzin zajęć dla każdej grupy.
 • Warsztaty taneczne: 40 godzin zajęć dla grupy.
 • Zajęcia z nordic walking: 40 godzin zajęć na grupę.

§ 2

 1. Uczestniczką/kiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 2. a) osoba nieaktywna zawodowo
 3. b) w wieku 60+;
 4. c) mieszkająca na terenie miast wyszczególnionych
 5. Podczas rekrutacji nie będzie brana pod uwagę płeć, sytuacja materialna, przekonania religijne.
 6. Preferowane będą osoby niepełnosprawne.
 7. Do udziału w projekcie uczestnicy będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń
 8. Kandydat/ka na Uczestnika/czkę Projektu musi spełniać wymogi określone w § 2 pkt 1 na dzień przystąpienia do projektu tj. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

§ 3 Rekrutacja do Projektu

 1. Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej projektodawcy w zakładce Projekt ASOS
 2. Projektodawca może wznowić proces rekrutacji w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie większej liczby Kandydatów/tek.
 3. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły, do momentu zrekrutowania wszystkich  grup wraz z listami rezerwowymi.  Informacja o zakończeniu rekrutacji będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
 • chspserce.pl
 • e -mailem na adres: chspserce@gmail.com
 • listownie na adres Projektodawcy: 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3
 • osobiście – w siedzibie Projektodawcy: 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3

5. Za przeprowadzenie rekrutacji Uczestniczek/ów do Projektu odpowiedzialny jest Koordynator

6. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest jedynie zgłoszeniem chęci uczestnictwa w Projekcie i nie przesądza o zakwalifikowaniu do projektu.

7. Projektodawca poinformuje Kandydatów/ki o zakwalifikowaniu do projektu co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Powyższy zapis nie dotyczy osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu z   listy rezerwowej

8. Kandydaci/tki z list rezerwowych zostaną zaproszeni do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków uczestnictwa przez osoby wcześniej zakwalifikowane.

 § Uczestnictwo w Projekcie

 1. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnicy/czki zobowiązani są podpisać deklarację uczestnictwa oraz przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu         Uczestnik/czka zostanie wykluczony/a z udziału w Projekcie.
 3. Osoby przystępując do projektu są zobowiązane przedstawić oświadczenie, że są nieaktywne         zawodowo.
 4. Uczestnik/czka projektu zobowiązana/y jest do regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach przewidzianych dla niej/niego w projekcie, potwierdzanych każdorazowo      podpisem na liście obecności. Dopuszcza się nieobecność   wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach z   ważnych przyczyn. Nieobecność nieuzasadniona powyżej 5 dni będzie skutkowała skreśleniem  z listy uczestników projektu
 5. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a informować Biuro Projektu lub organizatora zajęć o każdej nieobecności w trakcie udziału w projekcie przed prowadzonymi zajęciami. Informacja powinna zostać przekazana w formie e-mailowej,     na adres 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3 lub telefonicznie 32 307 53 29 w godzinach od 9.00 do 18.00
 6. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Projektodawcy o wystąpieniu okoliczności skutkujących przerwaniem udziału w projekcie.

§ 5 PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Każdy uczestnik ma prawo do:
 2. wsparcia personelu projektu
 3. zgłaszania uwag dotyczących form zajęć, spraw organizacyjnych, w których uczestniczy, bezpośrednio kierownika projektu.
 4. otrzymania materiałów i innych pomocy dydaktycznych do zajęć;
 5. poczęstunku podczas zajęć;

 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.
 2. Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz jego zapisów.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail