Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Chorzowski Uniwersytet Seniora”

Projekt „Chorzowski Uniwersytet Seniora” współfinansowany ze środków MRPiPS w ramach Rządowego Programu  na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 -Edycja 2017

Biuro Projektu:

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE” 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3, tel./fax 32 307 53 29     mail: chspserce@gmail.com www: chspserce.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Chorzowski Uniwersytet Seniora”

 Priorytet I. Edukacja Osób Starszych

Działanie 1.  Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin/prawo,gospodarka,zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna,sport,turystyka,nowe technologie/,programy edukacyjne o starzeniu osobach starszych i aktywnym starzeniu.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:

Projektodawca    – Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE” Uczestnik/Uczestniczka – osoba biorąca udział w projekcie,

 1. Regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz warunki udziału uczestników projektu „Chorzowski Uniwersytet Seniora ” realizowanego przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE” z siedzibą przy ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów zwanego dalej Beneficjentem na podstawie oferty nr 13737.
 2. Projekt obejmuje swym zasięgiem Chorzów, Katowice, Rudę Śląską, Świętochłowice, Bytom, Siemianowice Śląskie i Piekary Śląskie.
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014 – 2020.
 4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie projektodawcy.
 5. Uczestnictwem w projekcie objętych zostanie 200 beneficjentów w tym 20 osób niepełnosprawnych  w wieku 60+ zamieszkałych w miastach wyszczególnionych w pkt. 3. Będą to osoby nieaktywne zawodowo.
 6. Projekt realizowany jest od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.
 7. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia, zwiększenie aktywności społecznej oraz zagospodarowanie i rozwój ich potencjału. Popularyzacja zdrowego stylu życia , zwiększenie różnorodności i atrakcyjności oferty zajęć rekreacyjnych oraz , podniesienie kompetencji językowych.
 8. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:
 9. Kurs języka angielskiego: 80 godz dla każdej grupy
 10. Zajęcia ze zdrowego trybu życia: 16 godz. zajęć dla każdej grupy
 • Zajęcia z obsługi urządzeń IT: 20 godzin zajęć dla grupy.
 • Warsztaty z rękodzieła i plastyczne: 40 godzin zajęć dla każdej grupy.
 • Warsztaty taneczne: 40 godzin zajęć dla grupy.
 • Zajęcia z nordic walking: 40 godzin zajęć na grupę.

§ 2

 1. Uczestniczką/kiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 2. a) osoba nieaktywna zawodowo
 3. b) w wieku 60+;
 4. c) mieszkająca na terenie miast wyszczególnionych
 5. Podczas rekrutacji nie będzie brana pod uwagę płeć, sytuacja materialna, przekonania religijne.
 6. Preferowane będą osoby niepełnosprawne.
 7. Do udziału w projekcie uczestnicy będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń
 8. Kandydat/ka na Uczestnika/czkę Projektu musi spełniać wymogi określone w § 2 pkt 1 na dzień przystąpienia do projektu tj. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

§ 3 Rekrutacja do Projektu

 1. Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej projektodawcy w zakładce Projekt ASOS
 2. Projektodawca może wznowić proces rekrutacji w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie większej liczby Kandydatów/tek.
 3. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły, do momentu zrekrutowania wszystkich  grup wraz z listami rezerwowymi.  Informacja o zakończeniu rekrutacji będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
 • chspserce.pl
 • e -mailem na adres: chspserce@gmail.com
 • listownie na adres Projektodawcy: 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3
 • osobiście – w siedzibie Projektodawcy: 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3

5. Za przeprowadzenie rekrutacji Uczestniczek/ów do Projektu odpowiedzialny jest Koordynator

6. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest jedynie zgłoszeniem chęci uczestnictwa w Projekcie i nie przesądza o zakwalifikowaniu do projektu.

7. Projektodawca poinformuje Kandydatów/ki o zakwalifikowaniu do projektu co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Powyższy zapis nie dotyczy osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu z   listy rezerwowej

8. Kandydaci/tki z list rezerwowych zostaną zaproszeni do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków uczestnictwa przez osoby wcześniej zakwalifikowane.

 § Uczestnictwo w Projekcie

 1. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnicy/czki zobowiązani są podpisać deklarację uczestnictwa oraz przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu         Uczestnik/czka zostanie wykluczony/a z udziału w Projekcie.
 3. Osoby przystępując do projektu są zobowiązane przedstawić oświadczenie, że są nieaktywne         zawodowo.
 4. Uczestnik/czka projektu zobowiązana/y jest do regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach przewidzianych dla niej/niego w projekcie, potwierdzanych każdorazowo      podpisem na liście obecności. Dopuszcza się nieobecność   wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach z   ważnych przyczyn. Nieobecność nieuzasadniona powyżej 5 dni będzie skutkowała skreśleniem  z listy uczestników projektu
 5. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a informować Biuro Projektu lub organizatora zajęć o każdej nieobecności w trakcie udziału w projekcie przed prowadzonymi zajęciami. Informacja powinna zostać przekazana w formie e-mailowej,     na adres 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3 lub telefonicznie 32 307 53 29 w godzinach od 9.00 do 18.00
 6. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Projektodawcy o wystąpieniu okoliczności skutkujących przerwaniem udziału w projekcie.

§ 5 PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Każdy uczestnik ma prawo do:
 2. wsparcia personelu projektu
 3. zgłaszania uwag dotyczących form zajęć, spraw organizacyjnych, w których uczestniczy, bezpośrednio kierownika projektu.
 4. otrzymania materiałów i innych pomocy dydaktycznych do zajęć;
 5. poczęstunku podczas zajęć;

 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.
 2. Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz jego zapisów.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *